รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้คับการจังหวัดทหารบกลพบุรี
 
1. พ.ท.พระตะบะฤทธิรงค์   
๒๔๖๘ - ๒๔๖๘
2. พ.ต.หม่อมเจ้านิลประภัศร  
๒๔๖๙ - ๒๔๖๙
3. พ.ต.พระสรายุทธสรประสิทธิ์   
๒๔๗๐ - ๒๔๗๐
4. พ.ท.พระอินทรสรศัลย์  
๒๔๗๑ - ๒๔๗๒
5. พ.อ.พระยากำแหงรามภักดี  
๒๔๗๓ - ๒๔๗๔
6. พ.ท.พระแม่นศรแผลง 
๒๔๗๕ - ๒๔๗๕
7. พ.ท.หลวงอาจอัคนิกร   
๒๔๗๖ - ๒๔๗๖
8.ร.อ.ขุนว่องสรวิทย์    
๒๔๗๖ - ๒๔๗๙
9. พ.ต.หลวงผาดศรแผลง 
๒๔๗๙ - ๒๔๘๐
10.พ.อ.พระวิชัยยุทธเดชาคนี   
๒๔๘๐ - ๒๔๘๒
11. พ.ท.หลวงอาวุธกรรมปรีชา
๒๔๘๒ - ๒๔๘๓
12. พ.ท.ม.ร.ว.เทียมพันธุ์   กฤดากรราชเสนา    
๒๔๘๓ - ๒๔๘๔
13. พ.อ.หลวงเกรียงเดชพิชัย  
๒๔๘๔ - ๒๔๘๔
14. พ.อ.หลวงจำรัสโรมรัน 
๒๔๘๔ - ๒๔๘๕
15. พ.อ.หลวงราญปฏิเวช  
๒๔๘๕ - ๒๔๘๕
16. พ.อ.ดลสวัสดิ์สรยุทธ   บุนนาค
๒๔๘๕ - ๒๔๘๘
17. พ.อ.เปล่ง   อำนรรฆสรเดช  
๒๔๘๘ - ๒๔๘๙
18. พ.อ.ศิริ   สวามิวัสดุ์     
๒๔๘๙ - ๒๔๙๐
19. พ.อ.ถนอม  กิตติขจร  
๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
20. พล.ต.อุทัย   วงศ์วีระเดช 
๒๔๙๑ - ๒๔๙๔
21. พล.ต.ชาญ  วุฒิรณประมวลธน   
๒๔๙๔ - ๒๔๙๕
22. พล.ต.เฉลิม  พงศ์สวัสดิ์ 
๒๔๙๕ - ๒๔๙๗
23. พล.ต.เฉลิม   อินทกนก
๒๔๙๗ - ๒๔๙๘
24. พล.ต.พร      พรพีรพาน   
๒๔๙๘ - ๒๕๐๔
25. พล.ต.เฟื้อ     ฤทธาคณี   
๒๕๐๔ - ๒๕๐๔
26. พล.ต.ทวิช    เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา 
๒๕๐๔ - ๒๕๐๖
27. พล.ต.สังคม  วนะภูติ   
๒๕๐๖ - ๒๕๑๐
28. พล.ต.ทวี       ดำรงหัด  
๒๕๑๐ - ๒๕๑๑
29. พล.ต.ยุทธ     วราทร   
๒๕๑๑ - ๒๕๑๘
30. พล.ต.สวัสดิ์   เล็กชม   
๒๕๑๘ - ๒๕๒๓
31. พล.ต.สมาน    คงพันธุ์    
๒๕๒๓ - ๒๕๒๔
32. พล.ต.คนึง      ศรีมารุต 
๒๕๒๔ - ๒๕๒๕
33. พล.ต.ปวัฒวงศ์   หุตะเสวี     
๒๕๒๕ - ๒๕๒๖
34. พล.ต.มณี    ภุมรารสสุคนธ์ 
๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
35. พล.ต.สุพิชญ์  เอี่ยมชื่น     
๒๕๒๙ - ๒๕๓๒
36. พล.ต.ชัยศรี   ตระกูลแพทย์   
๒๕๓๒ - ๒๕๓๓
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
1. พล.ต.ชัยศรี  ตระกูลแพทย์  
๒๕๓๓ - ๒๕๓๕
2. พล.ต.ปรีดี  สามิภักดิ์  
๒๕๓๕ - ๒๕๓๙  
3. พล.ต.ไพโรจน์   แสงสว่าง         
๒๕๓๙ - ๒๕๔๒
4. พล.ต.ยุทธศักดิ์  รักษ์ศรี               
๒๕๔๒ - ๒๕๔๔
5. พล.ต.พิศาล  รัตนโสภณ 
๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
6. พล.ต.จิตติพงศ์   สุวรรณเศรษฐ 
๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
7. พล.ต.ฤทธิไกร  อุ่นพันธุ์   
๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ 
8. พล.ต.วิเชียร  มัญญะหงษ์
๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
9. พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
10.พล.ต.ประพนธ์ ศักดิ์สุภา
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
11.พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
12.พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
13.พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
14.พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน