เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๘๔  ประเทศไทยต้องเข้าสู่สงครามโลก ครั้งที่ ๒  มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ซึ่งขณะนั้นเป็นจังหวัดทหารบกลพบุรี โดยมี  พ.อ.หลวงจำรัสโรมรัน  เป็นผู้บังคับการ   ได้จัดกำลัง ๑ กรมทหารราบ  เรียกว่า  “กรม ร.๓”  เพื่อเคลื่อนย้ายกำลังพลไปทำการรบที่จังหวัดเชียงราย นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติของหน่วย ที่ได้มีส่วนปฏิบัติการรบในยามสงคราม รวมทั้งเป็นต้นกำเนิดของกรมทหารราบที่ ๓  อีกด้วย