...ทหารมิใชจะมีหน้าที่ใช้ศาสตราวุธทำสงครามประการเดียว  หากยังต้องปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือน คือใช้ความรู้
ความคิด จิตวิทยา และความเฉลียวฉลาด ซึ่งอาจรวมเรียกได้ว่า "อาวุธทางปัญญา" ...