ภารกิจและหน้าที่

1.ดำเนินการเกี่ยวกับประวัติรับราชการ การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด ของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๓๖ หน่วยดังนี้
          1.1 มทบ.๑๓ , สด.จว.ล.บ., สด.จว.ส.ห., สด.จว.อ.ท. และ สด.จว.ช.น. พัน.ปฐบ.ศบบ. และ ปตอ.พัน.๓
          1.2 นสศ. ,รพศ.๒ , พัน.จปว.,พัน.ปจว.ร้อย.๑,พัน.ปจว.ร้อย ๒ ,พัน.ปจว.ร้อย ๓,พัน.ปจว.ร้อย.๔ และ พัน.บ.
          1.3 พล.ป. ,ป.๗๑,ป.พัน.๗๑๑,ป.พัน.๗๑๒,ป.พัน.๗๑๓,ร้อย.ป.คปม. ,กอง บ.๑ และกอง บ.๒
          1.4 พล.รพศ.๑ , รพศ.๑ และรพศ.๓
          1.5 พัน.รพศ.ศสพ. , ป.พัน.๓๑ รอ. , ป.พัน.๑๑ รอ. , พัน.สร.๑ พล.๑ รอ.กอง บ.๓ และกอง บ.๙
          1.6 ร.31รอ. , ร.๓๑ พัน.๑ รอ. , ร.๓๑ พัน.๒ รอ.  และ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.
          1.7 ป.๗๒ , ป.พัน.๗๒๑ , ป.พัน.๗๒๒ , ป.พัน.๗๒๓ ส.พัน.๓๕ , กอง พธ.สกอ. , พัน.จจ. กอง ปพ. และกอง บ.เบา
2.การบริหารงาน
          2.1 ให้ข้าราชการบำนาญและทายาทได้รับบำเหน็จและบำนาญ ด้านสิทธิกำลังพลให้เร็วขึ้น  
          2.2 การวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุภารกิจและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
          2.3 อำนวยการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเต็มใจทำประโยชน์ให้หน่วยมากที่สุด การบริการผู้มาติดต่อด้วยไมตรีจิต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดความประทับใจ
          2.4 กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยใกล้ชิด
3.การจัดระบบงาน
   3.1 งานฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์
         3.1.1 งานธุรการ
         3.1.2 การรับ–ส่งการเก็บรักษาเอกสาร
         3.1.2 ให้คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
         3.1.3 บันทึกรายงานสิทธิกำลังพล          
         3.1.4 กำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบของแผนก ฯ
   3.2 งานฝ่ายทะเบียนและบริการ
         3.2.1 ทำบัตรเหรียญชัยสมรภูมิข้าราชการนอกประจำการและทายาท
         3.2.2 ทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
         3.2.3 ทำเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
         3.2.4 ทำหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบำนาญ เพื่อทำนิติกรรมต่าง ๆ
         3.2.5  ทำบัตรราชการชายแดน   
         3.2.6  ทำบัตรพิทักษ์เสรีชน    
         3.2.7  ทำบัตรรับเงินบำนาญ
         3.2.8  ทำบัตรรับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ
         3.2.9  ทำหนังสือรับรองราชการทัพ   
         3.2.10 ทำเรื่องเบิกต้นสังกัด
         3.2.11 ตรวจสอบประวัติของทหารผ่านศึก
         3.2.12 ใช้สิทธิลดค่าน้ำ และค่าไฟ
         3.2.13 ทำเรื่องเบิกค่าเล่าเรียนบุตร  
         3.2.14 รับแจ้งการเสียชีวิตของทายาทผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ  
         3.2.15 วางฎีกาการเบิกเงินช่วยเหลือพิเศษ  ๓  เดือน
         3.2.16 รับรายงานตัว ข้าราชการเบี้ยหวัด และบำนาญ 
         3.2.17  รับรายงานตัวของทายาท ที่มีสิทธิ  
         3.2.18 รับเอกสารการยื่นเรื่องหนังสือรับรองโครงการบำเหน็จตกทอดค้ำประกันเงินกู้ 
         3.2.19  ส่ง  ตท. ๑ พร้อมหลักฐาน กรณีมีหนี้สิน 
3.3 งานฝ่ายประวัติรับราชการ
                3.3.1 ตั้งประวัติรับราชการ
                3.3.2 ทำอักขรานุกรมประวัติ เรียงลำดับตัวอักษร
                3.3.3 การเก็บรักษาและค้นประวัติ
                3.3.4 บันทึกรายการในประวัติรับราชการที่เปลี่ยนแปลง
                3.3.5 การตรวจสอบและการคัดลอกประวัติ ฯ
3.4 งานฝ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด
               3.4.1 ประสานหน่วยต้นสังกัดและทายาท หรือผู้มีสิทธิเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราว
               3.4.2 ตั้งเรื่องราวให้กับผู้มีสิทธิและทายาท
               3.4.3 ให้คำแนะนำแก่ข้าราชการ ทายาท และผู้มีสิทธิ
               3.4.4 ให้ผู้ที่มายื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอดเขียนคำร้อง
               3.4.5 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนการเป็นทายาท หรือขอความร่วมมือคณะกรรมการ  อำเภอสอบสวนการเป็นทายาทตามแต่กรณี
               3.4.6 ให้มีทะเบียนคุมเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด    
               3.4.7 ติดตามผลการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด
               3.4.8 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  รับเบี้ยหวัดจำนวน ๗๘ ราย  รับบำนาญจำนวน ๖,๘๑๔ ราย รับบำนาญพิเศษจำนวน ๕๑๓  ราย และบำเหน็จรายเดือนจำนวน ๔๔  ราย

วงรอบการปฏิบัติงาน