ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ ๑๓ (สนามกอล์ฟจอมพล ป.)

 


ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 13
  (สนามกอล์ฟจอมพล ป.)

ประวัติ
สนามกอล์ฟจอมพล ป. เดิมเรียกว่า สนามกอล์ฟจังหวัดทหารบกลพบุรี ได้เริ่มมีการสำรวจและบุกเบิกพื้นที่เพื่อวางพื้นฐานการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสนามกอล์ฟให้เข้าสู่ระดับมาตรฐาน  เมื่อปี พ.ศ.2512 ในสมัยของพลตรียุทธ  วราทร เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลพบุรี  โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนภายในจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้น  โดยใช้พื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นพื้นที่ก่อสร้าง  ในระยะเริ่มแรกสนามกอล์ฟจังหวัดทหารบกลพบุรีได้ก่อสร้างจำนวน 9 หลุม  ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ในสมัยของพลตรี ชัยศรี ตระกูลแพทย์ เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลพบุรี  ได้มีการเปลี่ยนแปลงสนามจาก 9 หลุม เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุม ซึ่งออกแบบโดยพลตรี วีระยุทธ  เพชรบัวศักดิ์  ดำเนินการก่อสร้างโดยกองพลพัฒนาที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2533 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2534 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี  และได้เปิดให้สมาชิกใช้บริการได้ตั้งแต่ 23 กันยายน 2534 เป็นต้นมา  พร้อมกันนี้ ได้เปลี่ยนชื่อสนามจาก "สนามกอล์ฟจังหวัดทหารบกลพบุรี"  เป็น "สนามกอล์ฟจอมพล ป."  ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ต่อมาในปี พ.ศ.2554  กองทัพบกได้มีนโยบายในการดำเนินการและบริหารงาน ศูนย์พัฒนากีฬาของหน่วยภายในกองทัพบก เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงได้ออกเป็นระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก พ.ศ.2554  และให้หน่วยที่มีสนามกอล์ฟ  แปรสภาพเป็นศูนย์พัฒนากีฬา และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 13" (สนามกอล์ฟจอมพล ป.)  โดยมีพลตรี ดำริห์  สุขพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 13


สภาพสนามโดยทั่วไป

ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 13 (สนามกอล์ฟจอมพล ป.) มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 107 ไร่ ขนาด 18 หลุม พาร์ 71 มีความยาวรวม 6,780 หลา  ประกอบด้วย
     -พาร์ 3 จำนวน 5 หลุม (หลุม 2, 4, 7, 10, 14)
     -พาร์ 4 จำนวน 9 หลุม (หลุม 1, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17)
     -พาร์ 5 จำนวน 4 หลุม (หลุม 3, 5, 13, 18)

อัตราค่าบริการ
 
วันธรรมดา 
วันหยุด
ค่าสนาม
แค้ดดี้
รถกอล์ฟ
ค่าสนาม
แค้ดดี้
รถกอล์ฟ
บุคคลทั่วไป
18 หลุม
300
240
500
500
240
500
 
9 หลุม
-
120
300
-
120
300
ชาวต่างชาติ
18 หลุม
500
240
500
800
240
500
 
9 หลุม
-
120
300
-
120
300

ข้อมูลเพิ่มเติม  ศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 13
เลขที่ 400 ถนนนเรศวร ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000  โ ทร.036-422856-7 ต่อ 37393

   
   

ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม-ห้องแต่งตัวชาย