ประกาศสอบราคาของมณฑลทหารบกที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2560


 
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 13
ประกาศสอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะชำรุด กับยานพาหนะใหม่
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจักสรรฯ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปี ๒๕๕๙
ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามของกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ และกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคางานจัดหาและผลิตเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และสิ่งอุปกรณ์ ประเภทของใช้ส่วนตัวพลทหารกองประจำ (พลทหาร) ชั้นปีที่ ๑ ผลัด พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และพลทหารชั้นปีที่ ๒ ผลัด พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับงานก่อสร้างรั่้วลวดหนามของกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ และกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
สอบราคางานจัดซื้อน้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรทำลายไม้ของมณฑลทหารบกที่ ๑๓
สอบราคางานจัดหาค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐