"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๙
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมด้วยคุณเพียงกมล  สุขพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๙
รพ.อานันทมหิดล   สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคและฉีดวัคซีน  เพื่อป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับทหารใหม่
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการจัดระเบียบโรงนอนทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์  ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารและได้มาตรฐานออแกนิค
 

การปฏิบัติตามนโยบาย