ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย์ "เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙" ณ วัดปทุมธาราม อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๘
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์   ผบ.มทบ.๑๓ ประธานการประชุมมอบนโยบายและสั่งการแก่ ผบ.นขต./หน.นขต.มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๘
พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.๑๓  ร่วมพิธีปล่อยแถวศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๘
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ระหว่าง พล.ท.พิชิต ฟูฟุ้ง และ พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๘
มณฑลทหารบกที่ ๑๓   กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ ระหว่างคุณแสงจันทร์  กองโพธิ์  และคุณเพียงกมล  สุขพันธุ์

การปฏิบัติตามนโยบาย