...กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ม.ค.59 จำนวน 9 เว็บไซต์ รวม 1346 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว...
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช.ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่องการดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 27 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศจำนวน 740 URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ นำกำลังพลของหน่วยทำการฝึกเดินทางไกลประจำเดือน โดยใช้เส้นทางภายในหน่วย
เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๙
พ.อ.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ รอง ผบ.มทบ.๑๓ ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาแนนำภาคประชาชน ขั้นที่
เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ประธานพิธีปิดการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๙ และสิบตรีกองประจำการ
เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๙
พ.อ.ณรงค์ จันทร์สืบสาย รอง เสธ.มทบ.๑๓ เป็นประธานการตรวจสอบประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ และ ส.ต.กองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑
 

การปฏิบัติตามนโยบาย