ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารพระราชทาน ๖" ณ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๗
พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๕๗
พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.๑๓ เป็นประธานการอบรมตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ กองทัพภาคที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๕๗
พล.ต.ชัยกร  ประเสริฐสุข ผบ.มทบ.๑๓  และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวชาวนา

การปฏิบัติตามนโยบาย