"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์เข้ารหัสจำนวน 19 url และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 233 url"
"กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1 - 30 ก.ย.59 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,562 url และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

 

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมด้วยคุณเพียงกมล  สุขพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙
พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙
พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ เสธ.มทบ.๑๓ พร้อมกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙
พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ  ผบ.มทบ.๑๓  พร้อมด้วยคุณศศิธร  สุวรรณรัฐ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓  และคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ นำกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

การปฏิบัติตามนโยบาย