...กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ต.ค.58 จำนวน 9 เว็บไซต์ รวม 1234 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว...
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช.ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่องการดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 27 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศจำนวน 740 URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ และคุณเพียงกมล สุขพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๘
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ปี ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬา มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร  เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘
พ.อ.รัชพล วิไลเนตร  เสธ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 

การปฏิบัติตามนโยบาย