ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๕๘
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ   เสด็จเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธพิทักษ์ไชยนาทจตุรทิศ พระประธานประจำหอสวดมนต์ 

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๘
พ.อ.ปราการ ปทะวานิช รอง ผบ.มทบ.๑๓ ประธานการเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่แปลงนาสาธิต ร้อย.มทบ.๑๓
เมื่อวันที่  ๒๓ มิ.ย.๕๘
พ.อ.ปราการ ปทะวานิช รอง ผบ.มทบ.๑๓ ประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะสำหรับทหารกองประจำการ
เมื่อวันที่  ๒๒ มิ.ย.๕๘
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ประธานพิธีปลดปล่อยนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรแคดดี้ศูนย์พัฒนากีฬา มทบ.๑๓
 

การปฏิบัติตามนโยบาย