ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๕๘
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ   เสด็จเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธพิทักษ์ไชยนาทจตุรทิศ พระประธานประจำหอสวดมนต์ 

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๕๘
พ.อ.รัชพล วิไลเนตร เสธ.มทบ.๑๓ ผู้แทน ผบ.มทบ.๑๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๕๘
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓  และคณะร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน Bike For Mom โดยใช้เส้นทางจริง ตามระยะทางที่จังหวัดลพบุรีกำหนด
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘
พล.ต.ดำริห์  สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ พร้อมด้วยกำลังพลเดินทางไปถวายเทียนพรรษาของ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
 

การปฏิบัติตามนโยบาย