"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๙
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๙
พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓ ตรวจการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๙  ณ สนามยิงปืน มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๙
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๓  ณ สโมสรนายทหาร มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๙
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.มทบ.๑๓ ได้นำทหารใหม่ผลัด ๑/๕๙ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 

การปฏิบัติตามนโยบาย