"กำลังพลกองทัพบกทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้  โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ
  ทาง e-mail : net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์เข้ารหัสจำนวน 19 url และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 233 url"
"กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1 - 30 ก.ย.59 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,562 url และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

 

ถวายความปลอดภัย

   
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๙
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา และทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้น

กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารในวาระครบรอบวันสวรรคตครบ ๕๐ วัน ถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙
พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ เสธ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙
พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.๑๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙
พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง.มทบ.๑๓ ประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะสำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๙
 

การปฏิบัติตามนโยบาย